P R E D G O V O R

ENCIKLOPEDIJA VOJVODINE čije prve članke dajemo čitaocima na uvid i javno korišćenje, regionalna je enciklopedija u koju će biti uvršteno i u njoj opisano i objašnjeno sve što je bitno odredilo prošlost Vojvodine i što čini njenu sadašnjost. Pisana u elektronskom obliku, kao on line publikacija, ona omogućava da se njena aktuelnost pomera napred u vremenu, jer će se moći sadržajno dopunjavati do okončanja rada na poslednjem slovu abecede, a i permanentno nakon toga.

Za razliku od postojećih ili projektovanih nacionalnih enciklopedija naroda koje čini delom i višenacionalno vojvođansko stanovništvo a koje marginalno obuhvataju ličnosti i društvena zbivanja drugih vojvođanskih nacionalnih zajednica, Enciklopedija Vojvodine će sveobuhvatno i jednako obuhvatiti sve događaje i istorijska zbivanja na ovom prostoru, kao i ona koja su indirektno ali značajno uticala na sudbinu ovog tla i ljudi koji tu žive. Biće uvršteni potpuni portreti ličnosti koje su dale svoj prilog onome što čini duhovnu i materijalnu građevinu koja se danas zove moderna evropska regija Vojvodina a koja je dugo i strpljivo građena.

Biće uvrštene one ličnosti koje su rođene u Vojvodini, koje su ovde ostvarile svoja dela, kao i one, rođene na teritoriji današnje Vojvodine, koje su svoj stvaralački doprinos dale drugim sredinama i kulturama. Biće uvrštene i ličnosti iz drugih sredina i naroda u čijem je stvaralačkom fokusu bila, ili jeste Vojvodina, u istorijskom i u savremenom kontekstu.

Značajan deo sadržaja ove enciklopedije čine i članci koji opisuju istorijske događaje koji su obuhvatili ove prostore ili su indirektno značajno uticali na ovdašnja zbivanja. U člancima o pojedinim pojavama i zbivanjima u privrednom razvoju, nauci i kulturi, kao i svim oblastima društvenog života (prosveti, zdravstvu i dr), zatim o geografskim karakteristikama, biljnom i životinjskom svetu, Vojvodina će biti opisana i kao samosvojna celina i kao integralni deo državne celine i geopolitičkog srednjoevropskog prostora.

Uz tekstove će kao važni prilozi biti priloženi svi standardni oblici ilustrativne građe – portreti ličnosti, reprodukcije likovnih dela, geografske karte, fotografije flore i faune Vojvodine, vodotokova, naselja, dvoraca, crkvenih objekata i drugih objekata duhovne i materijalne kulture.

Iza dosadašnjih sadržaja stoji višegodišnji rad članova Redakcije Enciklopedije Vojvodine i više od sto autora članaka, koji čine intelektualnu elitu Vojvodine, što garantuje punu informativnu pouzdanost napisanih članaka.

Glavni urednik
Tomislav Ketig
januar 2015. godine